Куран жана үйлөрүбүз

Турак-жайларды берекелүү кылган – анын ичинде жашагандар. Үйлөрүбүздө Куран окулуп, Куран түшүндүрүлүп жана андагы буйруктар иш жүзүнө ашырылса, ал жер барктуу да улуу да болот. Мечиттерибизди ыйык кылган, ал жерлерде Алла Тааланын эске түшүрүлүүсү болгондой эле, үйлөрүбүздү берекелүү кылган да ичтеринде Алла Тааланын китебинин окулуусу. Бул сыяктуу үйлөр мечиттер менен бирдей десек да болот.

Куранда : «Ал чырак – Алла Тааланын нуру үйлөрдө (тактап айтканда мечиттерде жагылат), Алла Таала аларды (үйлөрдү) жогору көтөрүп (курулуш) салынуусуна жана аларда (үйлөрдө) өзүнүн аты эскерилишине уруксат берген (буюрган) эле. Ал (үйлөрдө) эртели кеч Алла Тааланы аруулай (мактаган) турган адамдар бар. Аларды соодагерлик да, алып-сатыш да Алла Тааланы эстөөдөн, намазды толук аткаруудан жана зекетти (тиешелүүлөргө) берүүдөн алаксыта албайт. Алар дилдер жана көздөр калтырап кала турган (кыямат) күндөн коркушат» .

Аяттагы «үйлөрдү» мечиттер деп чечмелеген ислам илимпоздору болгондой эле момун-мусулмандардын үйлөрү деп түшүндүргөндөр да бар. Демек, үйлөрдү барктуу кылган ал жерлерде кылынган иштер.

Куран үйлөрүбүздүн жакшылыгы жана берекеси. Ал эми береке тек гана жашоо шарттарынын жакшырышында эмес да. Материалдык мүмкүнчүлүктөрдүн кең болушу менен бирге моралдык, руханий жан дүйнөнүн бейкуттугуна жетишүү да бүткүл адамдар, айрыкча үй-бүлөлөр үчүн зор мааниге ээ. Куран окуу адамдардын жүрөктөрүн жумшатат. Ал үй-бүлөнүн ичинде эң керектүү болгон боорукердик жана мээримдин орношуна шарт түзөт. Муну менен бир үйдө Куран окулса, ал жерде (үйдө) тынчтык жана береке бар дей алабыз. пайгамбарыбыздын (сав) хадисинде бул абал төмөнкүдөй сүрөттөлгөн: «Үй ичинде Куран окулган мезгилде ал жер жашагандарга кеңейет. Периштелер пайда болуп, шайтандар качышат жана ал үй абдан берекелүү болот» .

Үйлөрүбүздүн материалдык жактан кең болуусу ар бир үй-бүлө үчүн мүмкүн боло бербес. Бирок, моралдык, руханий кеңдигин жана үйлөрүбүздүн берекелүү болуусун кааласак, ичтеринде Алла Тааланын аты эскерилген, Куран окулган тынчтык жайларына айлантуубуз зарыл.

Куран окулбаган үйлөр чындыгында эле мүрзөлөр сыяктуу үнсүз жана ээн. Өлгөндөрдүн Куран окуп, сооп табуу мүмкүнчүлүктөрү болбогондой эле, Куран окуу унутулган үйлөрдөгү адамдардын да эң керектүү, маанилүү сооп табуу жолдорунун бирөөсү жабылган болуп эсептелет.

Пайгамбарыбыз (сав): «Үйлөрүңөрдү мүрзөлөргө айлантпагыла. бакара сүрөсү окулган үйгө шайтан кире албайт», деп үйлөрүбүздө Куран окууга үйдөгөн.

Айрыкча, хадисте ичинде Куран окулбаган үйлөрдөгү адамдарды шайтан тынчын аларына ишарат кылынган. Демек, жашаган жерлерибизди жандандырып, андан шайтандарды жана бүткүл жамандыктарды жолотпогубуз келсе, үйлөрүбүздү Куран окуу менен коргойлу.

Комментарий жиберүү